El registre obligatori de jornada és l’obligació de les empreses de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitzen els seus empleats. Beeixams.com